• Slide image three
 • Slide image three
PDF Drukuj Email

Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Grudziądzu uprzejmie informuje, że dnia 22 stycznia (niedziela) 2017 roku o godz. 10 odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się w restauracji Leśniczówka, Aleja Wigury 1.

Serdecznie zapraszamy.
Zarząd Oddziału.


PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności:
  • Zarządu Oddziału,
  • Oddziałowej Komisji Hodowlanej.
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wybór na okres kadencji:
  • członków Zarządu Oddziału,
  • członków Komisji Rewizyjnej,
  • członków Sądu Koleżeńskiego.
 16. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów.
 17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.